مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

ارزیابی شاخصهای زیست پذیری شهری

امروزه زیست پذیری شهری گفتمانی نیرومند را در توسعه شهری و طراحی شهری بازتاب می دهد که در پیشینه ی برنامه ریزی شهری رواج پیداکرده است. چنین گفتمانی به وجود ارتباط مطلوب بین محیط شهری وزندگی اجتماعی اشاره می کند. زیست پذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است و درواقع همان دست یابی به کیفیت برنامه ریزی خوب یا مکان پایدار است.  در فایل حاضر “پرسشنامه ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری ارائه می گردد.

پرسشنامه حاضر شامل ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، خدمات و دسترسی و زیست محیطی است. این پرسشنامه حاوی 41 سؤال است که ابعاد و شاخصهای زیستپذیری شهری را در قالب طیف لیکرت مورد پرسش قرار می دهد.

 

نمونه ای از سوال ها

پرسشنامه ارزیابی شاخصهای زیست پذیری شهری