کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://geodatas.ir/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 7 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز

در فایل حاضر جدیدترین طرح جامع (طـرح تـوسعـه و عمـران) شهر تبریز برای سال 1395 ارائه می گردد. این طرح در 6 چلد شامل بررسی و شناخت شهر تبریز (1370 صفحه)، مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیهای طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (600 صفحه)، ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز (196 صفحه)، مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (379 صفحه)، گزارش حوزه نفوذ طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (315 صفحه) و ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز (171 صفحه) ارائه می گردد. همچنین در این فایل نقشه های طرح جامع تبریز 1395 با کیفیت بالا شمال 30 نقشه ارائه می گردد. 

 

فهرست مطالب طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز 1395

بررسی و شناخت شهر تبریز (1370 صفحه)

بررسی و شناخت شهر
-3-1شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و رشد آن در ادوار گذشته
-3-2موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر
-3-3خصوصیات جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی شهر

 

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیها

تجزیه و تحلیل واستنتاج از بررسیها
-4-1شناسایی مسایل منطقه کلانشهری (شهر و حوزه نفوذ آن)
-4-2معرفی و تحلیل وضعیت سناریوهای چشم انداز حوزه نفوذ (منطقه کلانشهری)
-4-3ارزیابی سناریوهای چشم اندداز در منطقده کلانشدهری (شدهر و حدوزه نفدوذ) و تددوین اهددا کلان توسعه آن
-4-3-3-1اهدا کلان طرح در منطقه کلانشهری (حوزه نفوذ)
-4-3-3-2اهدا کلان طرح در شهر تبریز
-4-5نتایج مربوط به شهر


ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز

8کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
-5-2-18-1اصول پایه و اساس طرح
-5-2-18-2آستانه های مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز
-5-2-18-3ضوابط خاص طراحی شهری
-5-2-18-14منطقه بندی اراضی
-5-2-18-5ضوابط احداث بنا در محدوده شهر تبریز
-5-2-18-6ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر تبریز
پیوست شماره :1مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری 
پیوست شماره : 2ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی مصوب مورخ (78/9/22بازنگری در مصوبه مورخ
پیوست شماره : 3جدول ضوابط و مقررات استقرار فعالیت های براساس هروه هما و رده همای زی مت محیطی به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع

مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی

تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن
-5-1تهیه طرحها و برنامههای مربوط به حوزه نفوذ شهر
-5-2تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه البدی شهر)
-5-3تهیه برنامههای توسعه و عمران شهر

 

گزارش حوزه نفوذ

بررسی حوزه نفوذ
-2-2منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، منابع آب و غیره)
-2-2-1بررسی کلان پوشش کاربری اراضی در حوزه نفوذ
-2-3شناخت ملاحظنات پدافنند غیرعامنل در حنوزه نفنوذ (تهدیندات طبیعنی، تاسیسنات و ت هین ات، فضایی – کالبدی، اجتماعی – اقتصادی)-2-4تعداد و نحوه استقرار آبادیها در حوزه نفوذ
-2-4-1تعداد و نحوه استقرار آبادیها به لحاظ تقسیمات سیاسی
-2-5کلیات وضع ارتباطات و سیستو حمل و نقل بین تبری و حوزه نفوذ

 

ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز

شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل
-1-1تعاريف و واژگان
-…
-2شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح منطقه (استان)
-3شناخت ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ (تهديدات طبیعی، تاسیسات و تجهیزات، فضاايی– کالبدي، اجتماعی – اقتصادي)
-4شناخت تهديدات طبیعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حريم آن
-5شناخت تهديدات اجتماعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حريم آن
-6شناخت تهديدات (ملاحظات پدافند غیرعامل) کالبدي شهر و حريم آن
-7تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح شهر و حريم آن 134
-8ايده کلی پدافند غیرعامل شهر تبريز براساس دستورالعمل جديد سازمان پدافند غیرعامل 15

نقشه های طرح جامع شهر تبریز 1395

نقشه های طرح جامع شامل 30 نقشه با کیفیت بالا به صورت jpeg با حجم 150 مگابایت است. نقشه های طرح جامع تبریز موجود در این فایل به شرح زیر است:

 1. نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر تبریز 1395
 2. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر تبریز 1395
 3. نقشه اساس طرح جامع 1395
 4. نقشه پهنه بندی حریم شهر تبریز 1395
 5. نقشه تفكيك وظايف شهرداري و ساير سازمانهاي مسئول شهر تبریز
 6. نقشه جهات عمومي شيب در معابر شهر تبریز
 7. نقشه تراكم خالص و ناخالص جمعيتي پيشنهادي شهر تبریز
 8. نقشه تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر تبریز
 9. نقشه محدوده و حریم شهر تبریز
 10. نقشه عرصه هاي مصوب تاريخي شهر
 11. نقشه كاربري اراضي پيشنهادي شهر تبریز 1395
 12. نقشه كاربري اراضي وضع موجود در حريم ملاك عمل شهر تبریز
 13. نقشه جهات عمومي شيب معابر وضع موجود شهر تبریز
 14. نقشه سلسله مراتب شبكه ارتباطي وضع موجود شهر تبریز
 15. نقشه نوع سازه و کیفیت ابنیه شهر تبریز
 16. نقشه محلات عرفي (محله بندی) شهر تبریز
 17. نقشه توسعه ادواری شهر تبریز
 18. نقشه عرصه هاي مصوب تاريخي شهر تبریز
 19. نقشه شيب اراضي شهر تبریز
 20. نقشه سطح بندي ارتفاعی شهر تبریز
 21. نقشه اولويت بندي اجراي طرح هاي موضوعي و موضع شهر تبریز
 22. نقشه پدافند غير عامل در حريم شهر تبریز
 23. نقشه طرح هاي موضوعي و موضعي شهر تبریز
 24. نقشه محدوده تقسيمات شهری شهر تبریز
 25. نقشه تقسيمات سياسي شهر تبریز
 26. نقشه پدافند غير عامل در محدوده شهر تبریز
 27. نقشه قيمت اراضي (قیمت منطقه ای زمین) در شهر تبریز 1395
 28. نقشه تراكم ساختماني وضع موجود شهر تبریز
 29. نقشه درجه بندي و عرض معابر شهر تبریز
 30. نقشه تراكم خالص و ناخالص جمعيتي موجود شهر تبریز

دانلود نقشه های طرح جامع شهر تبریز 1395

نمونه ای از نقشه های طرح توسعه و عمران شهر تبریز 1395

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر بر روی گالری تصاویر در سمت چپ صفحه کلکی کنید.

کاربری اراضی پیشنهادی تبریز 1395 نقشه میزان باسوادی زنان تبریز 1395 شعاع آسیب رسانی و خطرزای شهر تبریز کاربری اراضی شهر تبریز 1395 توزیع و پراکنش اراضی ساخته شده شهر تبریز تراکم جمعیت پیشنهادی طرح جامع تبریز 1395