کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://geodatas.ir/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 7 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

طرح جامع شهر ساری 1394

طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سند هدایت و راهبری تحولات کالبدی-فضایی و الگوی کاربری اراضی شهر در طول دوره طرح است. پیشنهادات این طرح ها از یکسو تابع ضوابط و مقررات و پیشنهادات فرادست خود در زمینه نقش و عملکرد شهر و حوزه گسترش توسعه فیزیکی آن است. از سوی دیگر تعیین کننده سمت و سوی تغییرات کالبدی و کاربری زمین در قسمت های مختلف شهر برای طرح ها و پروزه های پایین دست خود می باشد. در فایل حاضر طرح جامع شهر ساری 1394 در شش جلد و 13 عنوان نقشه با کیفیت بالا ارائه می گردد.

 

فهرست فایل های طرح جامع شهر ساری 1394

جلد اول مطالعات جغرافیایی و اجتماعی (231 صفحه)

در این بخش ابتدا به اختصار به تاریخ شهر ساری اشاره می گردد.

چگونگی رشد فیزیکی شهرها و شناسایی علت هاي آن در ادبیات شهرسازي مرسـوم اسـت، بـا ایـن هدف که با آسیب شناسی آن بتوان رونـدها و گرایشـات مطلوب را توسعه داده و از گرایشات نامطلوب جلوگیری نمود. شهرساري همانند تمام زیستگاه های انسانی روزگاری توسط مردمانی برای سکونت و فعالیت انتخاب شد، تجارب بسیاری از سر گذراند و اوج و حضیض های  گسترده ای را پشت سر گذاشت.  بخشی از اتفاقات حاصله در روند گسترش فیزیکی این زیستگاه را می توان در تاریخ قدیم جستجو کرد. ولیکن با توجه به اهداف طرح جامع بررسی آنچه در دهه های اخیر حادث شده است به مراتب سودمندتر باشد.

جلد دوم مطالعات اقتصادی (172 صفحه)

برنامه ریزي توسـعه شـهر بـه عنـوان فضـاي کـار و فعالیـت و اسـکان جمعیـت شـهري و فضـاي ایجـاد فعالیت هاي اقتصادي اجتماعی، ایجاب می نماید تا ظرفیتهاي لازم را براي ایـن دسـت از فعالیتهـا ضعیت اقتصادي شهر را می توان بر اساس ظرفیتهـاي ایجـاد شـده و فضـاي نمود بر این اساس، بررسی و کاري و بررسی ترکیب این فضاها و ساختار فعالیتی آنها انجام داد.

بررسی و شناخت شهر جلد سوم طرح جامع شهر ساری (295 صفحه)

در بخش بررسی خصوصیات کالبدي، ابتدا نحوه استفاده از اراضی شهر مورد مطالعه قرار می گیرند. سپس خصوصیات دیگر کالبدي اعم از وضعیت کمی و کیفی کارکردهاي مختلف شـهري،نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر، بافت و سازمان شهری، وضعیت تـراکم سـاختمانی و … بررسـی می شوند.

جلد چهارم استنتاج از بررسی ها (274 صفحه)

جلد پنجم تهیه طرح و برنامه های عمرانی شهر (252 صفحه)

طراحی توسعه کالبدی شهر متناسب با ماهیت، مقیاس و ماموریت های طرح، واپسین دستور کار طرح جامع شهر ساری است. تنظیم و سازماندهی هوشمندانه نظم در زیرسیستم کالبدی شهر در شبکه ای یکپارچه و همبسته با زیرسیستم های حیاتی دیگر شهر ماموریت محتوایی این مرحله در نظر گرفته می شود.

جلد ششم ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی (165 صفحه)

فهرست نقشه‌های طرح جامع شهر ساری 1394

 1. عنوان نقشه :كاربري اراضي وضع موجود
 2. عنوان نقشه :كاربري اراضي پيشنهادي
 3. عنوان نقشه :محدوده حريم شهر
 4. عنوان نقشه :قيمت روز ساختمان
 5. عنوان نقشه :حريم پيشنهادي
 6. عنوان نقشه :محدوده قانوني شهر ساري
 7. عنوان نقشه :كاربري هاي موجود پيرامون شهر
 8. عنوان نقشه :تعداد طبقات
 9. عنوان نقشه :جهت شيب عمومي شهر
 10. عنوان نقشه :عمر ابنيه مسكوني شهر
 11. عنوان نقشه :كاربري تفريحي – توريستي تامين شده و موجود
 12. عنوان نقشه :عمر بنا
 13. عنوان نقشه :محدوده پيشنهادي طرح جامع جديد

 

نمونه ای از تصاویر

طرح جامع ساری 1394

طرح جامع ساری 1394

طرح جامع ساری 1394