مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 11 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

شهرسازی تبریز در دوران صفوی

تیترها

مقدمه، مروری برتاریخ شهر تبریز، ساختار فضایی تبریز در اوایل صفویه، سازمان فضایی شهر تبریز در اواسط صفوی، تبریز رو به افول در اواسط دوران صفوی، سازمان فضایی شهر تبریز در اواخر دوران صفوی،