کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://geodatas.ir/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 7 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

رضایتمندی از فضاهای عمومی

امروزه فضاهای عمومی شهری، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری یافته اند که این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجهه فرهنگی- اجتماعی شهر دارد. فضای شهری به ترکیبی اطلاق می شود که از فعالیت ها، بناهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری و مانند آن و عناصر و اجزای شهری به صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع با ارزش های بصری تشکیل می گردد و از نظر فیزیکی دارای بدنه ای محصورکننده می باشد. به عبارتی، فضای شهری جزئی از یک شهر است که به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه فعالیت های شهری است. در این میان شهروندان به عنوان فعالان عرصه عمومی و کاربران فضاهای شهری در این بستر به تعامل و کنش مشغول اند. طبیعی است رضایتمندی آنان از این فضاها بر تعاملات اجتماعی آنها تاثیرگذار خواهد بود. در فایل حاضر  پرسشنامه ” رضایتمندی از فضاهای عمومی شهری” ارائه می گردد.

پرسشناماه حاضر حاوی 50 سؤال می باشد که شاخصهای زیر از رضایتمندی از فضاهای عمومی شهری را در قالب طیف لیکرت مورد پرسش قرارد می دهد:

  • شاخص کالبدی
  • شاخص عملکردی
  • شاخص اجتماعی
  • شاخص خدمات و دسترسی
  • شاخص ایمنی و امنیت
  • شاخص جذابیت
  • شاخص جامعیت
  • شاخص سرزندگی و تنوع
  • شاخص نظافت و پاکیزگی
  • شاخص غنا

 

نمونه ای از سوال ها

پرسشنامه رضایتمندی از فضاهای عمومی