کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://geodatas.ir/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 7 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

در فایل حاضر جدیدترین طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز  برای 1397 (4 فایل گزارش 1285 صفحه) به همراه نقشه های طرح جامع (8 نقشه) با کیفیت بالا ارائه می گردد. 

اهواز یکی از 8 کلانشهر کشور و مرکز استان خوزستان اسـت. آب و نفـت دو عامـل اصـلی در توسعه استان خوزستان است که طرح های فرادست نيز بر محوریت این دو بـه سـازماندهی فضـا پرداخته اند. این شهر از نظر موقعيت جغرافيایی در 51 درجه و 21 دقيقـه عـرض شـمالی و 41 درجـه و 41 دقيقه شرقی قرار دارد. 

از لحاظ پستی و بلندی و توپوگرافی در بخش جلگه ای استان خوزستان و با ارتفـاع متوسط 11 متر از سطح دریا واقع شده است. اقيلم آن گـرم و مرطـوب اسـت بـه عبـارتی ميـانگين حداکثر رطوبت نسبی %1992و حداکثر دمای شهر اهواز 3292درجه و ميانگين دمای سـالانه 2394 درجه سانتيگراد بـوده اسـت. مسـاحت شـهر اهـواز در محـدودهی قـانونی شـهر (بعد از جداشـدن کوتعبدالله)در حدود 19391هکتار و جمعيت بر اساس آمار رسمی سرشماری سال 1593در ایـن محدوده، معادل 1153191نفر است. 

 

فهرست مطالب طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 

1- (گزارش مقطع اول: مطالعات فرادست، پایه و پیش نیاز) (261 صفحه)

سازمان فضایی ارتباط و انسجام بين مهم ترین عناصر اصـلی محيطـی، کـارکردی، کالبـدی و ارتباطی را در مقياس های مختلف مطرح می کند. بنابراین سازمان فضایی در سه مقياس منطقهای، شهری و پاره شهری مطرح است. ضمن آنکه از دو نگرش طراحی و برنامه ریزی شـهری عناصـر آن متفاوت می باشد. از نگاه مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای عناصر سازمان فضـایی را می توان در قالـب سـه شـکل محورهـا، کانونهـا و پهنـه هـا معرفـی نمـود. محورهـا عمـدتات شـامل مسيرهای دسترسی، محورهای خدماتی، آبراه های رودخانه ای و شبکه ریل مـی باشـند.

کانونهـا، تقاطع های اصلی، کره های ورود و خروج و کانون های شاخص فعاليت را دربر مـی گيرنـد. پهنـه های همگن شامل حوزه های عملکردی همگن و حوزه های اکولوژیک و طبيعی می باشـند. کـاربرد این شيوه تقسيم بندی عمدتات در دانش برنامه ریزی منطقه ای و شيوی مصداق دارد. به طـور کلـی علاوه بر عامل اقليم و موقعيـت جغرافيـایی، شـریانها و شـاهراه هـای ارتبـاطی بـين مراکـز عمـده جمعيتی و مبادی ورود و خروج کالا، حوزه های فعاليتی، مبادی ورودی و خروجی شيوه و ترکيب توليدات، عوامل موثر در شکل گيری و تبيين سازمان فضایی می باشند.

در سند طرح آمایش سرزمين، استان خوزستان به عنوان حلقه ای ارتباطی ميان بنادر جنوبی و پایتخت و دیگر شهرهای ایران حائز اهميت است و به دليل هـم جـواری بـا خلـير فـارس و اهميـت بازرگانی و منـابع نفتـی و قـرار گيـری در مسـير خطـوط دریـایی خاورميانـه از اهميـت ارتبـاطی، اقتصادی و سياسی ویژه ای در جایگاه ملی برخوردار است.

در یک شمای کلی سازمان فضائی پيشنهادی استان خوزستان طبق سند آمایش سـرزمين (افـق )1411با توجه به عوامل مذکور بصورت مجموعـه ای از مثلـث ميـادین نفتـی، دشـت هـای وسـيع کشاورزی، حوزه های اکولوژیک، خطوط سراسری راه آهن و بزرگراهی، منـاطق ویـژه اقتصـادی، حوزه ها و کانون های شهری با مرکزیت کلان شهر اهواز در چشم انداز توسعه اسـتان ترسـيم و پيشنهاد گردیده است.

همچنين این استان به لحاظ واقع شدن در اراضـی جلگـه ای و کوهسـتانی از دو موقعيت کاملا متفاوت نسبت به منابع طبيعی و در نتيجه توزیع مراکـز جمعيتـی و شـکل گيـری زیرساخت ها برخوردار است. در نيمه غربی، شمال و جنوب استان جلگه وسيعی قرار دارد که عمـده زیرسـاخت هـای اسـتان (شبکه راه، راه آهن و فرودگاه و بنادر) و همچنين مهم ترین کانون های جمعيتی (اهـواز- دزفـول- آبادان- اندیمشک و .).. در این نيمه واقع شده است.

 

2- گزارش مقطع دوم: مطالعات شناخت شهر اهواز (544 صفحه) 

 • 2-1- شناخت
 • 2-2- اوضاع کلی اقتصادی شهر
 • 2-3- مطالعات زیست محیطی شهر
 • -2-4محیط انسان ساخت و کالبدی
 • –تيجه گیری و پیشنهادات طرح جامع حمل و نقل (پایانه ها)
 • – تحلیل و استنتاج از وضع موجود
 • – جمع بندی و نتیجه گیری

 

3-  پیشنهادات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 (135 صفحه)

در شهر اهواز محصولات سنتز یکپارچه مطالعات (که به صورت مستقيم الگوی توسعه شهر را تحت تأثير قرار داده اند) در پنج دسته قابل تقسيم بندی هستند.
1. فرصتهای راهبردی توسعه شهر
2. چالشهای بنيادین پيش روی توسعه شهر
3. نيازها و کارکردهای شهری
4. حوزه بندی کلان اراضی شهر اهواز
5. پروژههای تأثير گذار بر روند توسعه آتی شهر
در ادامه خلاصهای از یافتههای هر یک از این موارد و تأثير آن بـر الگـوی توسـعه شـهر ارائـه شده است. 

 

4- ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز (275 صفحه)

در بند ابتدایی این گزارش به ارائه ضوابط کلی هر یک از کاربری های مصوب شهر اهواز پرداخته شده است. در این بخش به ارائه ضوابط و مقدررات شهرسازی و ساختمانی خاص هر کاربری به تفکیک مقیاسهای عملکردی و سایر ضوابط و مقررات مورد نیاز شهر اهواز پرداختده شده است که رعایت آنها تا زمان تهیه طرحهای تفصیلی شهر اهواز الزامی است. 

 

5- نقشه های طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

 1. نقشه اساس طرح جامع شهر اهواز 1397
 2. پهنه بندی حریم شهر اهواز 1397
 3. نقشه پدافند غیرعامل شهر اهواز 1397
 4. تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر اهواز 1397
 5. نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی شهر اهواز 1397
 6. شبکه معابر پیشنهادی شهر اهواز 1397
 7. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر اهواز 1397
 8. کاربری اراضی وضع موجود شهر اهواز 1397

نقشه های طرح جامع اهواز 1397 با کیفیت بسیار بالا ارائه می گردد.

 

گالری تصاویر

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز 1397